LUMA AUDIT, s.r.o.

AUDÍTORSTVO, ÚČTOVNÍCTVO, DAŇOVNÍCTVO, ZNALECKÉ POSUDKY

Spoločnosť LUMA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Leviciach, úspešne ponúka svoje služby na trhu už od roku 1998. Konateľom spoločnosti je člen Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov a znalcov v odbore účtovníctvo a daňovníctvo, čím je zaručená vysoká odbornosť poskytovaných služieb zákazníkom.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať kvalitný, komplexný a včasný servis pre všetkých klientov s dôrazom na vysokú odbornosť vykonávaných prác, dlhodobú spoluprácu a individuálny prístup ku každému klientovi.

Portfólio nami poskytovaných služieb:

 • AUDIT
  • Overenie účtovnej závierky
  • Overenie riadnych ročných, mimoriadnych a priebežných účtovných závierok
  • Transformácia a overenie účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
  • Overenie konsolidovaných účtovných závierok
  • Audit zlučovacích a transformačných procesov

 • DAŇOVÉ PORADENSTVO
  • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
  • Komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom
  • Spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov právnických a fyzických osôb, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľnosti

 • ZNALECKÉ POSUDKY V ODBORE:
  • EKONOMIKA A PODNIKANIE
  • ÚČTOVNÍCTVO
  • DAŇOVNÍCTVO

 • ÚČTOVNÍCTVO
  • Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • Spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani
  • Spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmu FO a PO
  • Komunikácia s daňovými úradmi
  • Realizácia aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
  • Podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí
  • Komplexné spracovanie mzdovej agendy

Správa o transparentnosti v zmysle § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu